• Reciklažno dvorište 1
 • Reciklažno dvorište 3
 • Kamion
 • Azelija eko d.o.o. - zgrada

Akt o bagatelnoj nabavi

Na temelju članka 18., stavka 3., Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) član Uprave – direktor Azelije eko  d.o.o. Ozalj, dana 03.03.2014.g. donosi

 

PRAVILNIK O NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA

BAGATELNE VRIJEDNOSTI

1. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1)  Temelj  za  donošenje  Pravilnika  o  nabavi  roba,  radova  i  usluga(u  daljnjem  tekstu: Pravilnik) predstavlja Zakon o javnoj nabavi:NN 90/11, 83/13 i 143/13(u daljnjem tekstu: Zakon o javnoj nabavi).

Članak 2.

(1)  Azelija eko  d.o.o. Ozalj, Kolodvorska 29,  47280 Ozalj,  OIB:  48386413757  (u daljnjem tekstu: Naručitelj) obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi, sukladno članku 6., istoga.

Članak 3.

(1) Naručitelj će primjenjivati ovaj Pravilnik na način koji omogućava učinkovitu nabavu, te ekonomično trošenje javnih sredstava.

2. PREDMET PRAVILNIKA

Članak 4.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se postupanje i odgovornost djelatnika Naručitelja u planiranju, pripremi, provođenju  i ugovaranju  nabava roba i usluga do  200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno radova do 500.000,00 kn (bez PDV-a), sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi.

(2) Za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) – tzv. bagatelna nabava, Naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi, tj. za navedene nabave provode se postupci propisani ovim Pravilnikom.

Članak 5.

(1) U provedbi nabave roba, usluga i izvođenja radova, pored ovog Pravilnika Naručitelj će primjenjivati i druge važeće zakone, podzakonske akte, upute, odluke i pravilnike, a koji se odnose na pojedini predmet nabave.

3. POSTUPANJE I UGOVARANJE

3.1. Početak postupka, način komunikacije i vrijednosni pragovi

Članak 6.

(1) Sredstva komunikacije i svake druge razmjene informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata su: poštanska pošiljka, telefaks ili elektronička pošta ili kombinacija tih sredstava, prema odabiru Naručitelja u svakom pojedinom postupku nabave.

Članak 7.

(1) Zaposlenici Naručitelja istražuju tržište, te prikupljaju nazive i adrese gospodarskih subjekata kojima će biti upućen Poziv na dostavu ponude. U tu svrhu koristiti će se i vlastita baza podataka.

Članak 8.

(1) Za nabave roba, usluga i radova do 20.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj će, u svrhu

ispitivanja tržišta, uputiti najmanje 1 (jedan) Poziv na dostavu ponude.

(2) Za nabave roba i usluga od 20.000,00 kn do 200.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj će, u

svrhu ispitivanja tržišta, uputiti najmanje 3 (tri) Poziva na dostavu ponude.

(3) Za nabave radova od 20.000,00 kn do 500.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj će, u svrhu

ispitivanja tržišta, uputiti najmanje 3 (tri) Poziva na dostavu ponude.

(4) Naručitelj pridržava pravo uputiti  1 (jedan) Poziv na dostavu ponude za nabave iz stavka

2. i 3. ovog članka i to u slijedećim okolnostima:

kada  zbog  tehničkih  ili  umjetničkih  razloga  ili  razloga  povezanih  sa  zaštitom isključivih prava ugovor o nabavi može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt, kada je to nužno potrebno zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje Naručitelj nije mogao predvidjeti.

(5)Iznimno od stavaka 1. do 4. ovog članka, Naručitelj može u posebnim situacijama nabaviti

radove, robu i usluge izravnom kupnjom, bez prethodno poslanog Poziva na dostavu ponude

(npr. izravnom kupnjom u prodavaonicama i sl.).

3.2. Prikupljanje ponuda

Članak 9.

(1) Ponude se prikupljaju putem Poziv na dostavu ponude. Obrazac Poziva na dostavu ponude nalazi se u prilogu ovog Pravilnika (Obrazac 1), koji obrazac Naručitelj može prilagođavati pojedinom postupku nabave, te nadopuniti isti nacrtima, projektnom dokumentacijom, crtežima, modelima, uzorcima i slično, u cilju točnijeg određivanja predmeta nabave i zaprimanja što kvalitetnijih ponuda.

(2) Pored podataka navedenih u Pozivu na dostavu ponude, od gospodarskih subjekata može se tražiti dostava i druge dokumentacije (fotografije, prospekti, izjave, potvrde, dozvole i slično), ovisno o predmetu nabave.

Članak 10.

(1) Prilikom određivanja rokova za dostavu ponuda Naručitelj će uzeti u obzir složenost predmeta nabave, poštujući minimalne rokove propisane ovim Pravilnikom.

(2) Rokovi za dostavu ponude određuju se na način da se utvrdi točan datum  i vrijeme do kojega gospodarski subjekti mogu pravodobno dostaviti svoju ponudu.

(3) Rok za dostavu ponude za nabavu roba, usluga i radova do 20.000,00 kn (bez PDV-a)

iznosi najmanje 5 dana.

(4) Rok za dostavu ponude za nabavu roba i usluga od 20.000,00 kn do 200.000,00 kn (bez

PDV-a) iznosi najmanje 8 dana.

(5) Rok za dostavu ponude za nabavu radova od 20.000,00 kn do 500.000,00 kn (bez PDV-a) iznosi najmanje 8 dana.

Članak 11.

(1) Gospodarski subjekti podnose svoje ponude na način  i u rokovima kako  je propisao Naručitelj za svaki pojedini postupak nabave, u skladu sa ovim Pravilnikom, i to na obrascu Ponudbenog lista, dostavljenom od strane Naručitelja (Obrazac 2). Naručitelj može prilagođavati navedeni obrazac pojedinom postupku nabave.

3.3. Otvaranje, pregled i analiza ponuda

Članak 12.

(1) Zaposlenici Naručitelja i/ili druge imenovane osobe od Naručitelja provode otvaranje, pregled  i analizu zaprimljenih ponuda na temelju zahtjeva i uvjeta iz Poziva na dostavu ponude, te izrađuju i ovjeravaju Zapisnik o otvaranju, pregledu i analizi ponuda (Obrazac 3). Naručitelj može prilagođavati navedeni obrazac pojedinom postupku nabave.

(2)Ako u roku za dostavu ponuda Naručitelj ne zaprimi niti jednu ponudu ili ako su sve dostavljene ponude nepravilne, neprihvatljive ili neprikladne, Naručitelj može uputiti Poziv na dostavu  ponude  1  (jednom)  gospodarskom subjektu, te odabrati njegovu  ponudu  pod uvjetom da se izvorni uvjeti bitno ne mijenjaju, ili poništiti postupak nabave.

(3) Nepravilna je ponuda koja nije izrađena u skladu sa uvjetima iz Poziva na dostavu ponude, sadrži odredbe koje Naručitelj smatra štetnima ili za koju Naručitelj osnovano smatra da je posljedica nedopuštenog sporazuma gospodarskih subjekata.

(4) Neprihvatljiva je ponuda koja zbog formalnih ili drugih objektivnih razloga ne može biti

odabrana.

(5) Neprikladna ponuda je ponuda koja u cijelosti ne odgovara potrebama Naručitelja određenim u Pozivu na dostavu ponude, odnosno ponuda kojom se nude roba,  radovi ili usluge koje očito ne zadovoljavaju potrebe Naručitelja u odnosu na traženi predmet nabave.

Članak 13.

(1) Na temelju Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda izrađuje se Odluku o odabiru, odnosno poništenju nabave (Obrazac 4 i 5), koju potpisuje odgovorna osoba Naručitelja. Naručitelj može prilagođavati navedeni obrazac pojedinom postupku nabave.

Članak 14.

(1)  Naručitelj  može  u  bilo  koje  vrijeme,  a  prije  sklapanja  ugovora,  donijeti  Odluku  o

poništenju postupka nabave.

3.4. Ugovaranje i realizacija

Članak 15.

(1) Za nabavu robe i usluga do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova do

500.000,00  kn  Naručitelj  slobodno  bira  izmeću   izdavanja  Narudžbenice  i/ili  sklapanja

Ugovora.

(2)  Narudžbenicu  izrađuje  tehnički direktor,  Ugovor izrađuje osoba zadužena za javnu nabavu a isti potpisuje odgovorna osoba Naručitelja.

(3) U slučaju izravne kupnje iz članka 8., stavka 5. ovog Pravilnika, Naručitelj izvršava plaćanje neposredno putem bankovne kartice, bez prethodno izdane Narudžbenice odnosno potpisanog Ugovora ili prihvaćene ponude.

Članak 16.

(1) Realizaciju nabave prate: tehnički direktor i osoba zadužena za javnu nabavu.

Članak 17.

(1)  Naručitelj  može  sa  gospodarskim  subjektom  koji  izvršava  osnovni  Ugovor  sklopiti

Dodatak ugovoru ili izdati Narudžbenicu:

-za dodatne isporuke robe od ponuditelja sa kojim je zaključen osnovni ugovor, ako bi promjena  istoga obvezala  Naručitelja da  nabavi robu koja  ima drugačije tehničke značajke što bi rezultiralo nesukladnošću ili tehničkim poteškoćama u radu i održavanju,

-za dodatne radove koji nisu bili uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor,

-za  nove  radove  koji  se  sastoje  u  ponavljanju  sličnih  radova  koji  se  dodjeljuju

gospodarskom subjektu,

-za dodatne usluge koje nisu bile uključene u početni projekt niti u osnovni ugovor,

-za  nove  usluge  koje  se  sastoje  u  ponavljanju  sličnih  usluga  koje  se  dodjeljuju

gospodarskom subjektu.

(2)  Vrijednost  roba,  radova  ili  usluga  iz  sklopljenog  Dodatka  ugovoru  /  Narudžbenice, zajedno  sa osnovnim ugovorom,  ne smije prijeći vrijednosne pragove  iz članka 4. ovog Pravilnika.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

(1)  Ovaj  Pravilnik  stupa  na  snagu  danom  donošenja  i  objaviti  će  se  na  web  stranici

Naručitelja.

PRILOZI:

Obrazac 1. – Poziv na dostavu ponude

Obrazac 2. – Ponudbeni list

Obrazac 3. – Zapisnik o otvaranju, pregledu i analizi ponuda

Obrazac 4. – Odluka o odabiru

Obrazac 5. – Odluka o poništenju nabave

Azelija eko d.o.o. Ozalj

47280 Ozalj, Kolodvorska 29

OIB: 48386413757

Ur.br.____________

Ozalj, --.--.2014. godine

                                                                                                                             Gospodarski subjekt naziv

                                                                                              adresa

Predmet: POZIV NA DOSTAVU PONUDE za

Poštovani,

 

Naručitelj Azelija eko d.o.o. Ozalj  pokrenulo je nabavu   (predmet nabave), te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu   ponude.

Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za  nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Opis predmeta nabave:     _______________________     

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):          _____________________________

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Način izvršenja: Narudžbenica / Ugovor
 • Rok izvršenja:  -------- dana od zaprimanja Narudžbenice / stupanja Ugovora na snagu
 • Rok trajanja ugovora:    ------     dana / mjeseci
 • Rok valjanosti ponude:   -------        dana od dana otvaranja ponude
 • Mjesto izvršenja:   ---------        
 • Rok,  način  i  uvjeti  plaćanja:  -------      dana od  primitka  valjanog  računa,  račun se ispostavlja na gore naznačenu adresu Naručitelja, s naznakom na računu: „Račun za predmet nabave:   --------  „
 • Cijena ponude:u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja, cijenu ponude potrebno je iskazati na način da se redom iskaže: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude sa PDV-om

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena (uz obvezu ispunjenja navedenih uvjeta)

Dokazi sposobnosti: ovisno o potrebi Naručitelja

Ostalo: ovisno o vrijednosti i složenosti predmeta nabave, prema odluci Naručitelja, (npr. jamstvo za uredno  ispunjenje ugovora, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, odredbe o ugovornoj kazni, odredbe o podizvoditeljima i sl.)

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja, ako je tražen) Dokazi (određeni dokumenti, ako su traženi)

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na priloženom Ponudbenom listu i Troškovniku (ako je tražen), koje je

potrebno potpisati od strane ponuditelja.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvijete i zahtjeve vezane uz predmet

nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

Rok za dostavu ponude: do      :      sati dana      .      . 2014. godine

Način dostave ponude: osobno, poštom s naznakom na omotnici „Za predmet nabave------- “, telefaksom ili elektroničkom poštom s naznakom „Za predmet nabave  -------- “

(prema odabiru Naručitelja)

Mjesto dostave ponude: naznačena adresa Naručitelja

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: kontakt osoba (telefon, adresa e-pošte i sl.) Obavijest o rezultatima nabave: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od -----     dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

S poštovanjem,

Ime i prezime

(potpis)

PONUDBENI LIST

Predmet nabave:

 

Naručitelj:

Azelija eko d.o.o.  Ozalj, 47280 Ozalj, Kolodvorska 29,

OIB: 483864413757

Naziv ponuditelja:

 

Adresa:

 

OIB:

 

Broj računa (IBAN):

 

Naziv banke:

 

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)

DA

NE

Adresa za dostavu pošte:

 

E-pošta:

 

Kontakt osoba:

 

Telefon:

 

Fax:

 

PONUDA

Broj ponude:

 

Datum ponude:

 

Rok valjanosti ponude:

 

Cijena ponude bez PDV-a:

 

PDV:

 

Cijena ponude sa PDV-om:

 

Cijena ponude slovima:

 

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja:

_______________________________

(ime i prezime, potpis)

                   

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

Naručitelj:

Azelija eko d.o.o.  Ozalj, 47280 Ozalj, Kolodvorska 29,

OIB: 483864413757

Predmet nabave:                              

 

Zakonska osnova:

članak  18., stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13)

Procijenjena vrijednost nabave,  kn bez PDV-a

 

Poziv na dostavu ponude od      .      . 201     otpremljen je na adrese gospodarskih subjekata

kako slijedi:

r.br.

Naziv

Adresa

1.

   

2.

   

3.

 

Ovlašteni predstavnici naručitelja

 

Ime i prezime

1.

 

2.

 

3.

 

Datum otvaranja ponuda:

 

Vrijeme otvaranja ponuda:

 

Mjesto otvaranja ponuda:

 

Analitički prikaz pravovremeno zaprimljenih ponuda

Ponuditelj:

     

Datum ponude:

     

Broj ponude:

     

Vrijednost ponude bez PDV:

     

Potpisana

     

Zadovoljava

DA /NE

     

Ostali dokazi

     

Zadovoljava

DA /NE

     

Kriterij za odabir ponude:

 1. Najniža cijena
 2. Ekonomski najpovoljnija ponuda
 

r.br.

Ponuda broj:

Ponuditelj: naziv, adresa

1.

   

2.

   

3.

   

Prijedlog odabira: Ponuditelj -------------(naziv, adresa, OIB) dostavio je najpovoljniju ponudu, koja ispunjava  uvijete  i  zahtjeve  iz  Poziva  na  dostavu  ponude  od   --------  te se predlaže odabir iste.   

Povjerenstvo:

1. me i prezime     ________________________________________

2. Ime i prezime     ________________________________________

3. Ime i prezime     ________________________________________

                       

Na temelju članka 18., stavka 3., Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) član

Uprave – direktor Azelije eko d.o.o. Ozalj, dana --.--.2014.g. donosi

ODLUKU O ODABIRU

Kojom se odabire Ponuda br.          od      .      . 2014.godine     Ponuditelja        , adresa  

     

Obrazloženje

I.

Sukladno članku   18., stavku 3. Zakona o  javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za

nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

II.

Podaci o predmetnoj nabavi:

1. Predmet nabave:        

2. Cijena odabrane ponude (bez PDV-a):          

3. Cijena odabrane ponude (sa PDV-om):          

4. Način izvršenja: Ugovor / Narudžbenica

5. Ev. broj iz plana nabave:           

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Direktor:

Zlatko Gojmerac dipl.oec.

Na temelju članka 18., stavka 3., Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) član

Uprave – direktor Azelije eko d.o.o. Ozalj, dana --.--.2014.g. donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU NABAVE

Kojom se poništava nabava                                 (predmet nabave)

Obrazloženje

I

Sukladno članku   18., stavku 3. Zakona o  javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za

nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

II

Podaci o predmetnoj nabavi:

1. Predmet nabave:   ------     

2. Razlog poništenja:    ----------

     

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Direktor:

Zlatko Gojmerac dipl.oec.

OBRAZLOŽENJE

POJAŠNJENJE POJEDINIH ODREDBI PRAVILNIKA:

 Uz  članak  1. :

Članak definira zakonsku podlogu za donošenje Pravilnika.

 Uz  članak  2. :

Članak definira pojam Naručitelja u smislu ovog Pravilnika.

 Uz  članak  3. :

Članak propisuje načela Pravilnika odnosno način primjene istog.

 Uz  članak  4.

Člankom  4.  utvrđuje  se  predmet  Pravilnika,  odnosno  provođenje  nabava  za  koje  se  ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

 Uz  članak  5.

Članak propisuje primjenu i drugih pravnih akata, pored ovog Pravilnika.

 Uz  članak  6.

Članak  propisuje  dopuštena  sredstva  komunikacije  između   Naručitelja  i  gospodarskih

subjekata.

 Uz  članak 7.

Članak  definira  osobe  zadužene  za  istraživanje  tržišta,  te  prikupljanje  naziva  i  adresa gospodarskih subjekata kojima će biti upućen Poziv na dostavu ponude.

 Uz  članak 8.

Propisuje  vrijednosne  pragove,  te  postupke  nabave  po  pragovima.  Isto  tako,  propisuje  i iznimke po postupcima (npr. za nabavu izvođenja glazbe i ostalih umjetničkih usluga – Čl. 8., st. 4, te nabavu izravnom kupnjom u prodavaonicama i slično – Čl. 8., st. 5).

 Uz.  članak  9.

Članak definira osobe zadužene za prikupljanje ponuda.

 Uz  članak  10.

Članak  određuje   minimalne  rokove  za  nabavu,  u  skladu  sa  propisanim  vrijednosnim

pragovima.

Uz  članak  11.

Članak   propisuje   dostavljanje   ponuda   od   strane   gospodarskih   subjekata   na   obrascu Ponudbenog lista.

 Uz  članak  12.

Članak definira osobe zadužene za otvaranje, pregled i analizu ponuda, postupanje u slučajevima, kada Naručitelj ne zaprimi niti jednu ponudu, te u slučajevima primitka nepravilne, neprihvatljive ili neprikladne ponude.

 Uz  članak  13.

Članak definira osobe zadužene za izradu Odluke o odabiru odnosno poništenju postupka

nabave.

 Uz  članak  14.

Članak propisuje mogućnost, te vremenski okvir donošenja Odluke o poništenju postupka

nabave.

 Uz  članak  15.

Članak uređuje sklapanje Ugovora odnosno Narudžbenice, te osobe zadužene za izradu istih.

 Uz  članak  16.

Članak definira osobe zadužene za praćenje realizacije nabave.

 Uz  članak  17.

Članak propisuje uvjete sklapanja dodatka ugovoru:

-   za dodatne isporuke robe: primjerice nabava tonera, dijelova za automobil i sl. od ponuditelja s kojim je sklopljen osnovni ugovor, ako bi promjena ponuditelja rezultirala nabavom tzv. „zamjenskih“ dijelova, što bi rezultiralo nesukladnošću ili tehničkim poteškoćama u radu i održavanju,

-    za nabavu dodatnih radova,

-    za  nove  radove  koji  se  sastoje  u  ponavljanju  sličnih  radova  koji  se  dodjeljuju gospodarskom subjektu primjerice nabava novih radova asfaltiranja pješačke staze u ulici X u dužini od 100 metara, ako je osnovnim ugovorom predviđeno 300 metara,

-    za dodatne usluge,

-    za  nove  usluge  koje  se  sastoje  u  ponavljanju  sličnih  usluga  koje  se  dodjeljuju gospodarskom subjektu primjerice nabava novih usluga prevoditelja na konferenciji u trajanju od 2 dana, ako je osnovnim ugovorom predviđeno 1 dan

Stavak 2. propisuje obvezu poštivanja vrijednosnih pragova kod nabave radova, robe i usluga za  koju  nije  potrebno  primjenjivati  Zakon  o  javnoj  nabavi  za  nabavu  roba  i  usluga procijenjene   vrijednosti  do   200.000,00  kn   bez   PDV-a,   odnosno   za   nabavu   radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn bez PDV-a.

 Uz  članak  18.

Članak propisuje stupanje pravilnika na snagu i njegovo objavljivanje.

 

Akt o bagatelnoj nabavi u pdf obliku možete skinuti ovdje

Free Joomla! templates by AgeThemes