Temeljem članka 113. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), članka 18. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 117/17) i članka 26. Društvenog ugovora , direktor društva Azelija eko d.o.o., Ozalj, Ulica akademika Milana Heraka 11, Miroslav Cigić, dipl.oec. dana 21.11.2019. godine donosi sljedeći:

PRAVILNIK O NAČINU RADA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

( u daljnjem tekstu: Pravilnik )

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način i postupak odvojenog prikupljanja i privremenog skladištenja manjih količina posebnih vrsta otpada, postupanja sa preuzetim otpadom i vođenje evidencije o preuzetom otpadu i korisnicima koji predaju otpad u reciklažno dvorište.

Članak 2.

Besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorišta imaju fizičke osobe s područja Grada Ozlja uz predočenje osobne iskaznice.

Pravo na besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorišta imaju i vlasnici-posjednici

nekretnina koje povremeno koriste, a nemaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovog članka uz predočenje osobne iskaznice i dokaza o izvršenom plaćanju usluge za odvoz komunalnog otpada za protekli mjesec na području jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Rad reciklažnog dvorišta predviđen je tijekom pet dana u tjednu. Raspored radnog vremena reciklažnog društva odlukom utvrđuje Uprava društva.

Članak 4.

U reciklažno dvorište se odlaže otpad prema niže navedenom rasporedu opreme,

sukladno dodatku IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom.

KLJUČNI BROJ

NAZIV OTPADA

15 01 01

Ambalaža od papira i kartona

15 01 02

Ambalaža od plastike

15 01 04

Ambalaža od metala

15 01 07

Staklena ambalaža

15 01 10

Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena

15 01 11

Metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne tvari

16 01 03

Otpadne gume

16 05 04

Plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari

17 01 01

Beton

17 01 02

Cigle

17 01 03

Crijep/pločice i keramika

17 04 11

Kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10

17 06 01

Izolacijski materijal koji sadrži azbest

17 06 03

Ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari

17 06 04

Izolacijski materijali, koji nisu navedeni pod 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05

Građevinski materijal koji sadrži azbest

17 08 01

Građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima

17 08 02

Građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01

18 01 01

Oštri predmeti (osim 18 01 03)

20 01 01

Papir i karton

20 01 02

Staklo

20 01 39

Plastika

20 01 10

Odjeća

20 01 11

Tekstil

20 01 13

Otapala

20 01 14

Kiseline

20 01 15

Lužine

20 01 17

Fotografske kemikalije

20 01 19

Pesticidi

20 01 21

Fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu

20 01 23

Odbačena oprema koja sadrži fluoro-klorougljikovodike

20 01 25

Jestiva ulja i masti

20 01 26

Ulja i masti

20 01 27

Boje, tiskarske boje, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari

20 01 28

Boje, tiskarske boje, ljepila i smole

20 01 29

Deterdženti koji sadrže opasne tvari

20 01 30

Deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29

20 01 31

Citotoksici i citostatici

20 01 32

Lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31

20 01 33

Baterije i akumulatori i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije

20 01 34

Baterije i akumulatori koji nisu navedeni pod 20 01 33

20 01 35

Odbačena električna i elektronička oprema koja sadrži opasne komponente

20 01 36

Odbačena električna i elektronička koja nije navedena pod

20 01 21, 20 01 23, 20 01 35

20 01 37

Drvo koje sadrži opasne tvari

20 01 40

Metali

20 03 01

Mješani komunalni otpad

20 03 07

Glomazni otpad

08 03 17

Otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari

08 03 18

Otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17

Članak 5.

Građevinski otpad iz kućanstava odnosi se samo na građevinski otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kilograma u šest uzastopnih mjeseci.

Članak 6.

Pravne osobe ne mogu odlagati otpad na reciklažnom dvorištu.

Članak 7.

Sve poslove vezano na zaprimanje i skladištenje otpada u reciklažnom dvorištu, vođenje potrebnih evidencija o zaprimljenom otpadu obavlja radnik na reciklažnom dvorištu.

Članak 8.

Radnik na reciklažnom dvorištu koji zaprima otpad dužan je skladištiti zaprimljeni otpad odvojeno po vrsti, svojstvu i agregatnom stanju u odgovarajućim spremnicima.

Članak 9.

Radnik na reciklažnom dvorištu ima ovlaštenja za identifikaciju osobe koja predaje otpad u reciklažno dvorište uvidom u osobnu iskaznicu i podatke o osobi koja predaje otpad koristiti za vođenje evidencije.

Članak 10.

Radnik na reciklažnom dvorištu obavezan je prilikom zaprimanja otpada izvršiti pregled otpada, provjeru vrste otpada, evidentiranje otpada te kontrolu odlaganja otpada u odgovarajući spremnik.

Članak 11.

Korisnik prilikom predaje otpada sam odlaže otpad u kontejnere razvrstan po ključnim brojevima i po uputama radnika. U slučaju da osoba koja dopremi otpad ne postupa po uputama Radnika na reciklažnom dvorištu ili ostavi određeni otpad van spremnika, odnosno pred ulazom u reciklažno dvorište , Radnik ima ovlasti takvu osobu legitimirati , upozoriti na protupravno postupanje te zatražiti intervenciju policije. O svakom takvom postupanju Radnik na reciklažnom dvorištu niizostavno izvještava neposrednog rukovoditelja radi daljnjeg postupanja protiv prekršitelja.

Članak 12.

Radnik na reciklažnom dvorištu obvezan je vršiti provjeru funkcionalnih svojstava pojedinih spremnika jednom tjedno.

O eventualno uočenim nedostacima odmah informirati nadređenog rukovoditelja radi poduzimanja potrebnih radnji za popravak odnosno sanaciju spremnika.

Članak 13.

Za slučaj potrebe čišćenja i uklanjanja rasutog i /ili razlivenog otpada, odnosno otpada kojeg nije dopušteno zaprimiti u reciklažnom dvorištu bez odganja poduzima neophodne radnje za sanaciju stanja, o istom izvještava neposrednog rukovoditelja i Upravu društva radi angažmana potrebnog broja radnika za čišćenje i uklanjanje rasutog ili razlivenog otpada i provođenje mjera radi zaštite okoliša.

Članak 14.

Prilikom zaprimanja problematičnog otpada i razvrstavanja istog, Radnik na reciklažnom dvorištu treba postupati s posebnom pažnjom te s povećanim nadzorom vršiti kontrolu odlaganja istog u predviđene spremnike.

Članak 15.

U slučaju nastanka izvanrednog događaja u prostoru reciklažnog dvorišta i neposrednoj blizini, požara, eksplozije, elementarne nepogode koji mogu imati djelovanje na skladišteni otpad, Radnik na reciklažnom dvorištu bez odgađanja alarmira neposrednog rukovoditelja, Upravu društva, te prema vlastitoj prosudbi upućuje poziv na (112) Državnu upravu za zaštitu i spašavanje.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja te će se objaviti na oglasnoj ploči trgovačkog društva Azelija eko d.o.o. i na web stranici tog trgovačkog društva kao davatelja usluge, a koja glasi: www.azelija-eko.hr.

Ozalj, 21.11.2019.

Ovaj pravilnik objavljen je dana 22.11.2019. na oglasnoj ploči trgovačkog društva Azelija eko d.o.o. Ozalj, te stupa na snagu 30.11.2019. godine.

 

                                                                                                                                                                                                  Direktor:

                                                                                                                                                                                      Miroslav Cigić, dipl.oec.

 

PRAVILNIK O NAČINU RADA  RECIKLAŽNOG DVORIŠTA.pdf