Temeljem čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja 1/19,2/19 i 1/20) direktor Azelije eko d.o.o., Ulica akademika Milana Heraka 11, 47280 Ozalj, Miroslav Cigić dipl. oec., OIB:48386413757 dana _________ 2020. godine donosi

 

OPĆE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE
OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

 

 

I. UVJETI PRUŽANJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova uređuju se uvjeti pružanja odnosno korištenja uslužne komunalne djelatnosti – usluge obavljanja dimnjačarskih poslova, međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge i način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge dimnjačarskih poslova na području Grada Ozlja.
Obavljanje dimnjačarskih poslova je od posebnog društvenog značaja, kao mjera za sprečavanje požara, zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi, građevina i drugih materijalnih dobara, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) dimnjačarski poslovi spadaju u komunalne djelatnosti.
Način obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Ozlja propisan je Odlukom obavljanju dimnjačarske djelatnosti na području Grada Ozlja („Službeni glasnik“ br. 5/19 i 1/20).
Dimnjačarske usluge obavljaju se pravovremeno, redovito i trajno u rokovima i na način određen ovim Uvjetima.
Dimnjačarske usluge obvezne su za sve korisnike i kao javna korist zajamčene su svima pod istim uvjetima.


II. ODREĐIVANJE POJMOVA

Članak 2.

ISPORUČITELJ komunalne usluge dimnjačarskih poslova je Azelija eko d.o.o. iz Ozlja.
KORISNIK USLUGA DIMNJAČARSKIH POSLOVA je fizička ili pravna osoba, vlasnik ili posjednik stambenog objekta ili poslovnih prostorija i uređaja za loženje ili ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade.

Članak 3.

Dimnjačarski poslovi podrazumijevaju čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka u svrhu održavanja njihove funkcionalne sposobnosti radi sprječavanja opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka.
Dimovodni objekti su usponski i horizontalni dimovodni kanali, spojni kruti elementi ložišta (uključujući dimovodne zaklopke), sabirnice čađe i drugi dijelovi dimnjaka bez obzira na vrstu goriva.
Ogrjevna sezona traje od 01. listopada tekuće godine do 30. travnja slijedeće godine.

 

III. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA KOMUNALNE USLUGE OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 4.

ROKOVI ČIŠĆENJA I KONTROLE DIMOVODNIH OBJEKATA
Rokovi kontrole i čišćenja dimovodnih objekata koji se u pravilu upotrebljavaju u ogrjevnoj sezoni je najmanje dva puta godišnje, a na način određen projektom građevine, tehničkim propisima, pravilima struke i/ili specifikacijama uređaja za loženje i vrsti goriva.
Korisnici usluga dužni su omogućiti kontrolu i čišćenje dimovodnih objekata radnim danom u vremenu od 7:00 do 17:00 h.
Kontrola i čišćenje dimovodnih objekata može se obavljati i izvan predviđenog vremena na osnovu sporazuma Korisnika usluge i Ovlaštenog dimnjačara.
Korisnici usluga ne smiju Ovlaštenom dimnjačaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata niti ga ometati u izvršenju dimnjačarskih poslova.
Pristup do vratašca dimovodnih objekata mora biti slobodan.
Korisnici usluge dužni su postaviti posudu za odlaganje čađi neposredno uz vratašca dimovodnog objekta.
Ovlašteni dimnjačar će izvršiti stručni pregled dimovodnih objekata u novogradnjama i u zgradama u kojima se vrši dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija, te prelaska s jednog na drugi energent i upozoriti izvođača investitora gradnje za utvrđene nedostatke.
Nakon uklonjenih nedostataka izvršenog pregleda Ovlašteni dimnjačar izdaje uvjerenje o ispravnosti dimovodnih objekata.
Dimovodni objekti za koje je izdan pozitivan dimnjačarski nalaz smatraju se ispravnim.

Članak 5.

Isporučitelj komunalne usluge za sve radnje koje izvrši vodi evidenciju o dimnjačarskim pregledima.
Evidencija se sastoji od:
1) oznaka zgrade – ulica i kućni broj
2) ime i prezime korisnika usluge, ime i prezime predstavnika suvlasnika i naziv tijela koje upravlja zgradom
3) podatke o ukupnom broju dimovodnih objekata, jesu li u uporabi i njihovoj podjeli prema vrsti i gorivu
4) podatke o ukupnom broju uređaja za loženje, jesu li u uporabi i njihovoj podjeli prema vrsti i gorivu
5) podatke o ukupnom broju dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka s naznakom roka kontrole i čišćenja
6) datume obavljenog čišćenja i kontrole s podacima o obavljenim radovima prema cjeniku obavljanja dimnjačarskih poslova
7) ime, prezime i potpis dimnjačara, korisnika usluge ili predstavnika suvlasnika zgrade nakon obavljanja dimnjačarskih poslova.

 

IV. NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJE ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE

Članak 6.

Dimnjačarski poslovi obračunavaju se prema radnom nalogu nakon izvršene usluge, prema važećem Cjeniku dimnjačarskih usluga i za iste se izdaje račun.
Ukoliko korisnik usluge propusti podmiriti račun za obavljenu uslugu, Isporučitelj usluge će pokrenuti postupak prisilne naplate potraživanja.
Članak 7.
Isporučitelj komunalne usluge dužan je za cjenik Dimnjačarskih poslova i za svaku njegovu izmjenu i dopunu pribaviti prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Ozlja.
Gradonačelnik se je dužan očitovati u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga za pribavljanje prethodne suglasnosti. Ako se gradonačelnik ne očituje u roku od 60 dana smatra se da je suglasnost dana.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Uvjetima, a odnose se na pitanje obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Ozlja, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o obavljanju dimnjačarske djelatnosti na području Grada Ozlja.

Članak 9.

Ovi Opći uvjeti objavit će se u Službenom glasniku Grada Ozlja i na službenoj web stranici te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Isporučitelja komunalne usluge.


Direktor:
Miroslav Cigić dipl. oec.

  • Brojač posjeta:
  • Danas 105
  • |
  • Jučer 133
  • |
  • Ovaj tjedan 495
  • |
  • Ovaj mjesec 1141
  • |
  • Ukupno 168192