KOMUNALNO VOZILO ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA – AZELIJA EKO d.o.o.

     Kompanija Tehnix d.o.o. isporučila je komunalno vozilo komunalnom poduzeću Azelija Eko d.o.o. u sklopu projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ Azelije eko d.o.o.

Komunalno vozilo je dobiveno putem javnog natječaja, a na svečanom preuzimanju prisustvovali su Željko Car, načelnik općine Ribnik, Danijel Jurkaš, načelnik općine Žakanje, Miroslav Cigić, direktor Azelija eko d.o.o., Gordana Lipšinić, gradonačelnica Grada Ozlja, Vesna Hajsan Dolinar, zamjenica Župana Karlovačke županije, Željko Horvat, komercijalni direktor kompanije Tehnix d.o.o. te predstavnici Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

 

nkv01

 

     U ožujku 2020. godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom "Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada". Predmet Poziva je nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i/ili na javnim površinama.

nkv02

     Azelija eko d.o.o. će nabavom komunalnog vozila s nadogradnjom prikupljati papir, plastiku i staklo, na području grada Ozlja, općina Žakanje, Kamanje i Ribnik. Novo komunalno vozilo zadovoljava Euro IVD normu uz niske emisije CO2, te je nakon primopredaje vozila održana obuka djelatnika kako bi rad na terenu obavljali sigurno i efikasno. Slijedom navedenog, doprinijet će se povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta čime će se ostvariti cilj poziva.

 

nkv03

     U sklopu projekta planirane su i aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta za lokalno stanovništvo i širu javnost kroz 5 radionica koje će se tek održavati u gradu Ozlju, ali i općinama Kamanje, Žakanje i Ribnik kojima će se omogućiti kvalitetnije informiranje i edukacija o njihovoj ulozi u sprečavanju nastanka otpada, odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, ponovnoj uporabi predmeta i kućnom kompostiranju.

     Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 603.510,00 kuna, a Europska unija uz intenzitet potpore od 85% sufinancira projekt u iznosu od 512.983,50 kuna. Trajanje projekta je 14 mjeseci, od 21.07.2020. do 21.09.2021. godine.

 

 

 

 

 

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Azelija eko d.o.o.

euhrzag

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Free Joomla! templates by AgeThemes