• Azelija eko d.o.o. - zgrada
  • Kamion
  • Reciklažno dvorište 3
  • Reciklažno dvorište 1

Pravilnik - pružanje javne usluge 01.02.2019.

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom ( NN 20/17 ) i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Ozlja ( Službeni Glasnik Ozlja broj 01/18 ), Općine Žakanje, Općine Kamanje i Općine Ribnik, direktor trgovačkog društva Azekija eko d.o.o., Ozalj, Ulica akademika Milana Heraka 11, Miroslav Cigić, dipl.oec. dana 01.02.2019. godine donosi sljedeći:

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVIG KOMUNALNOG OTPADA

( u daljnjem tekstu: Pravilnik )

UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

Predmet ovog Pravilnika je uspostava javnog, kvalitetnog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Ovim Pravilnikom uređuju se međusobni odnosi između Davatelja usluge i Korisnika usluge na području Grada Ozlja, Općine Žakanje, Općine Kamanje, i Općine Ribnik na kojem davatelj usluge obavlja svoju komunalnu djelatnost.

 

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1.“Komunalni otpad“ je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.

2.“Miješani komunalni otpad“ je otpad iz kućanstva, otpad od obrta i drugih pravnih osoba koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali ( papir, staklo i dr. ).

3.“Biorazgradivi komunalni otpad“ je otpad nastao u kućanstvu, i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad. Tu spada biootpad i otpadni papir i karton.

4.“Biootpad“ je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstva, restorana, tržnica i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda.

5.“Reciklabilni komunalni otpad“ čine otpadna plastika, otpadni metal, i otpadno staklo, a kada je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju ( npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl. ).

6.“Krupni ( glomazni ) komunalni otpad“ je predmet ili tvar koju je zbog zapremnine i mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

7.“Problematični otpad“ je opasni otpad koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima i sastavu usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu, pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.

8.“Javna usluga“ je javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

9.“Usluga povezana s javnom uslugom“ je odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim površinama i kod korisnika usluge te odvojeno prikupljanje krupnog ( glomaznog ) komunalnog otpada.

10.“Kućanstvom“ se smatra svaka obiteljska ili druga zajednica osoba za koje se izjavi da zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba, bez obzira na to borave li svi članovi u naselju gdje je kućanstvo nastanjeno ili neki od njih privremeno borave u drugom naselju Republike Hrvatske ili inozemstvu radi zaposlenja, školovanja i sl.

Kućanstvom se smatra i svaka osoba koja živi sama, tzv. samačko kućanstvo.

11.“Korisnik usluge“ na području pružanja Usluga je svaka fizička i pravna osoba, vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine. Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju usluge.

12.“Obračunsko mjesto“ je adresa nekretnine

13. Mjesto primopredaje i lokacija obračunskog mjesta u smislu ove odluke imaju isto značenje, a određuje se izjavom o načinu korištenja javne usluge.

14.“Zeleni otok“ skupina spremnika postavljena na javnoj površini za prikupljanje otpadnog papira i kartona, plastike, metala, stakla, tekstila te ostalog otpada koji se može odvojeno prikupiti.

 

KRITERIJ OBRAČUNA KOLIČINE OTPADA, OBRAČUNSKA RAZDOBLJA KROZ KALENDARSKU GODINU

 

Članak 3.

Kriterij obračuna količine otpada kojeg predaje korisnik javne usluge je volumen spremnika i broj pražnjenja.

Korištenje javne usluge obračunava se za vremensko razdoblje od jednog mjeseca.

UVJETI ISPORUKE

Članak 4.

Na lokaciji obračunskog mjesta korisnika Davatelj usluge prikupljat će:

-          Miješani komunalni otpad u spremnicima volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara, 360 litara, 1100 litara, 5m3, 7m3 ili u plastičnim vrećicama volumena 120 litara na zahtjev korisnika.

-          Biorazgradivi otpad ( biootpad i otpadni papir i karton )

Bioootpad kompostirati na vlastitoj površini ili u komposterima.

Otpadni papir i karton:

 

-          u individualnom stanovanju putem spremnika volumena 120 litara označenim pripadajućom bojom ili u plastičnim vrećicama volumena 120 litara označenim pripadajućom bojom na zahtjev korisnika.

 

-          u kolektivnom stanovanju putem spremnika volumena 120 litara, 240 litara, 360 litara, 1100 litara ili u plastičnim vrećicama volumena 120 litara označenim pripadajućom bojom na zahtjev korisnika.

 

-          Otpadna plastika putem spremnika volumena 120 litara, 240 litara, 360 litara, 1100 litara ili u plastičnim vrećicama volumena 120 litara označenim pripadajućom bojom na zahtjev korisnika.

 

 

Članak 5.

Spremnici i komposteri za odvojeno prikupljanje miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada, moraju se, u pravilu, nalaziti na obračunskom mjestu kod korisnika usluge na vlastitoj nekretnini, u za to predviđenim podrumima, smetlarnicima, ograđenim dvorištima, odnosno smješteni na bilo koji drugi odgovarajući način kojim se onemogućava pristup trećim osobama.

Iznimno, ako ne postoje prostorne i tehničke mogućnosti smještaja spremnika na obračunskom mjestu korisnika usluge na vlastitoj nekretnini spremnici se mogu postaviti na javnoj površini.

Članak 6.

Za korisnike javne usluge koji su u obiteljskim kućama uvjeti pojedinačnog korištenja javne usluge osigurani su dodjelom spremnika od 80 litara, 120 litara i 240 litara za miješani komunalni otpad.

Za korisnike javne usluge u više stambenim zgradama uvjeti pojedinačnog korištenja javne usluge osigurani su putem zajedničkog spremnika na lokaciji obračunskog mjesta na spremnik volumena 1100 litara.

U dijelovima naselja u kojima je pristup korisnicima otežan zbog iznimno uskih prometnica do ostvarenja uvjeta za nesmetano obavljanje javne usluge prikupljanja otpada za korisnike javne usluge može se postaviti zajednički spremnik volumena 1100 litara, a obračun će se vršiti prema zaduženom volumenu i broju odvoza.

Za pravne osobe namijenjeni spremnici su volumena 120 litara, 240 litara, 360 litara, 1100 litara, 5m3 i 7m3 za miješani komunalni otpad.

Korisniku javne usluge koji iskaže potrebu u izjavi ili pismenim zahtjevom za korištenjem usluge iznad obavezne minimalne javne usluge, Davatelj usluge će omogućiti odvoz komunalnog otpada putem većeg spremnika ili putem posebnih vrećica na račun korisnika prema cjeniku.

Članak 7.

U slučaju kada korisnici javne usluge kućanstva koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, Davatelj usluge određuje udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika na način da je kriterij za određivanje udjela korisnika usluge omjer broja fizičkih osoba u kućanstvu korisnika usluge i ukupnog broja fizičkih osoba na obračunskom mjestu.

Broj fizičkih osoba u kućanstvu korisnika usluge Davatelj usluge utvrđuje na temelju očitovanja vlasnika odnosno korisnika nekretnine sadržanog u Izjavi, odnosno, kada je potrebno, temeljem podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, pitke vode ili na drugi prikladan način.

Članak 8.

U slučaju kada korisnici javne usluge pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, Davatelj usluge određuje udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika na sljedeći način:

-          za kućanstvo kao korisnika usluge – broj fizičkih osoba u kućanstvu

-          za pravnu osobu kao korisnika usluge – broj zaposlenika, ali ne manje od jedan po nekretnini

-          za fizičku osobu – obrtnika kao korisnika usluge – broj zaposlenika odnosno korisnika nekretnine, ali ne manje od jedan po nekretnini

Zbrojem prethodno navedenih kategorija dolazi se do ukupnog broja fizičkih osoba na određenom obračunskom mjestu te se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika izračunava na način da se broj fizičkih osoba po pojedinom korisniku usluge ( kućanstvu, pravnoj osobi, odnosno fizičkoj osobi – obrtniku ) stavlja se u omjer s ukupnim brojem fizičkih osoba na obračunskom mjestu.

Članak 9.

Prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge predstavlja evidencija Davatelja usluge o pražnjenju spremnika tijekom obračunskog razdoblja za pojedinog korisnika usluge, pri čemu Davatelj usluge ne odgovara za neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba, već je svaki korisnik usluge dužan osigurati da njemu dodijeljene spremnike ne koriste neovlašteno treće osobe.

 

UČESTALOST ODVOZA

 

Članak 10.

Najmanja učestalost odvoza miješanog komunalnog otpada je dva puta mjesečno.

Najmanja učestalost odvoza otpadnog papira i kartona je jedan puta mjesečno.

Najmanja učestalost odvoza reciklabilnog otpada je jedan puta mjesečno.

 

OPĆI UVJETI UGOVORA S KORISNIVIMA USLUGE

Članak 11.

Ugovor o korištenju javne usluge ( u daljnjem tekstu: Ugovor ) smatra se sklopljenim:

  1. Kad korisnika usluge dostavi davatelju usluge Izjavu,
  1. Prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kada korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.

Bitne sastojke Ugovora čine Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Ozlja, Općine Žakanje, Općine Kamanje i Općine Ribnik, Izjava i cjenik javne usluge.

Davatelj usluge je dužan omogućiti korisniku usluge uvid u akte iz prethodnog stavka prije sklapanja i izmjene I/ili dopune Ugovora i na zahtjev korisnika usluge.

 

IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE

 

Članak 12.

Korisnik usluge dužan je dostaviti Davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge, odnosno očitovati se na prijedlog Davatelja usluge.

Korisnik usluge dužan je vratiti Davatelju usluge 1 (jedan) primjerak potpisane Izjave u pisanom obliku u roku 15 dana od dana zaprimanja iste (poštom, elektroničkim putem ili osobno u prostorije Azelije-eko d.o.o. )

Davatelj javne usluge je dužan primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo korisnik usluge (stupac: očitovanje korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju otpadom i Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Ozlja, Općine Žakanje, Općine Kamanje i Općine Ribnik. .

Ukoliko korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu u roku od 15 dana od zaprimanja iste, primjenjivati će se podaci iz Izjave koje je naveo Davatelj usluge.

Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana kada je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.

 

NAČIN OBRAČUNA CIJENE USLUGA

 

 

Članak 13.

Davatelj usluge obračunava korisniku usluge cijenu javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada ( u danjem kontekstu: cijena javne usluge ) razmjerno količini predanog miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika.

Cijenu javne usluge čini:

- cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada – varijabilni dio          cijene,

- cijena obavezne minimalne javne usluge – fiksni dio cijene

- cijena ugovorene kazne

Cijena javne usluge utvrđuje se cjenikom koji donosi Davatelj usluge sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Ozlja, Općine Žakanje, Općine Kamanje i Općine Ribnik.

Članak 14.

Davatelj usluge označit će svaki spremnik s čipom, te vozila s odgovarajućom opremom, kako bi se osigurao dokaz o izvršenju javne usluge, odnosno dokaz o pražnjenju spremnika.

Na temelju elektroničnog dokaza o pražnjenju spremnika u obračunskom razdoblju koji iznosi jedan mjesec, davatelj usluge obračunavati će varijabilni dio cijene.

Članak 15.

Davatelj usluge će osloboditi plaćanja cijene javne usluge vlasnika nekretnine koja se trajno ne koristi.

Vlasnik nekretnine dužan je dostaviti Davatelju usluge očitovanje, a po potrebi podatke očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili pitke vode.

Ukoliko postoji evidentirana potrošnja na mjernim uređajima za električnu energiju i pitku vodu nisu se stvorili uvjeti za oslobođenje od plaćanja cijene javne usluge.

Korisnik usluge dokazuje da nema potrošnje električne energije i vode računima od posljednjih dvanaest mjeseci od dana podnošenja očitovanja.

Korisnik koji je oslobođen plaćanja cijene javne usluge je dužan dva puta godišnje donijeti očitovanje mjernih uređaja.

Davatelj usluge ima pravo godišnje ili po slobodnoj ocjeni i češće vršiti provjeru statusa korisnika na terenu.

Ako Davatelj usluge utvrdi da korisnik koristi nekretninu uvest će naplatu javne usluge.

Članak 16.

Glomazni otpad prikuplja se bez naknade sa kućnog praga jednom godišnje ( proljeće ) do 1,5m3 po domaćinstvu sukladno rasporedu odvoza, a tokom cijele godine u fiksnom reciklažnom dvorištu u Ozlju, fiksnom reciklažnom dvorištu u Žakanju te mobilnom reciklažnom dvorištu u Ribniku.

Izvan odredbe stavka 1. ovog članka davatelj usluge je dužan, na zahtjev korisnika usluge, osigurati preuzimanje glomaznog otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge, pri čemu je korisnik dužan platiti cijenu izvršene usluge sukladno važećem cjeniku.

Članak 17.

U individualnom stanovanju korisnici su dužni spremnike za otpad čuvati i održavati, osim u slučaju mehaničkih kvarova, čiji je servis obveza Davatelja usluge.

U kolektivnom stanovanju korisnici usluge nisu ovlašteni samovoljno premještati položaj spremnika za otpad.

Korisnici usluge u kolektivnom stanovanju dužni su o vlastitom trošku osigurati bravice ili ograde za zajedničke spremnike ukoliko smatraju da im je potrebno.

Nemarom oštećenu posudu, posudu koja je namjerno oštećena ili posudu koja je otuđena, korisnik usluge će platiti sukladno cjeniku davatelja usluge

.

Ukoliko je do oštećenja posude došlo nepravilnim rukovanjem djelatnika davatelja usluge, korisnik ima pravo na drugu, zamjensku posudu, ali uz dokaz da je do oštećenja došlo rukovanjem djelatnika isporučitelja usluge.

Korisnik usluge je dužan nakon prestanka korištenja određenog prostora za koji je dobio spremnik, u roku od 30 dana vratiti spremnik davatelju usluge na adresu sjedišta. U suprotnom davatelj usluge ima pravo teretiti za 50% vrijednosti zadržane posude.

Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja pisanih prigovora poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom te u sjedištu davatelja usluge, koji je dužan na takve prigovore odgovoriti u roku od 15 ( petnaest ) dana od dana zaprimanja prigovora.

Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora korisnika najmanje godinu dana od primitka prigovora korisnika.

Rok za pisanu reklamaciju na ispostavljeni račun je 15 ( petnaest ) dana od dostave računa u protivnom se smatra da je ispostavljeni račun nesporan, a priloženi obračun ispravan.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja te će se objaviti na oglasnoj ploči trgovačkog društva Azelija eko d.o.o. i na web stranici tog trgovačkog društva kao davatelja usluge, a koja glasi: www.azelija-eko.hr

 

                                                                                                          Direktor:

                                                                                                          Miroslav Cigić, dipl.oec.

 

 

 

 

 

 

Free Joomla! templates by AgeThemes